P

H

Equip

Durant l’any 2009 va entrar en vigor a Andorra la llei de comptabilitat dels empresaris. En aquest moment vam veure la oportunitat de poder tenir el nostre gabinet de assessorament comptable i cobrir la necessitat que anaven a tenir els empresaris andorrans. Durant aquests anys s’han anat introduint noves lleis a Andorra (Impost de la Renda dels No Residents, Impost General Indirecte, Impost de Societats i la darrera Impost de la Renda de les Persones Físiques) que han fet que haguéssim de complementar la nostra oferta de serveis tant a empreses com autònoms del país. Tot aquest paquet de lleis junt amb la llei d'inversió estrangera, que va obrir la porta a que empreses foranes s’implantessin al nostre país, esta fent que ja portem molts anys treballant i tenint un nivell de creixement important dins l’entramat empresarial andorrà.

X

N